O FASCISMO DA MAREA

image_pdfimage_print

Este non é o primeiro artigo que lle dedicamos ao oportunismo, á cobarde socialdemocracia que subsiste a base de enganos á clase traballadora. Tampouco será o derradeiro. Neste caso falamos do acontecido o mércores 23, no cal se despexou o Centro Social Okupado A Insumisa (localizado na antiga Comandancia de A Coruña) de forma ilegal. Como resposta, xeráronse dous concentracións, unha pola mañá e outra pola tarde, en solidaridade contra o despexo deste espazo. En ámbalas dúas, o Concello da Marea Atlántica (autodenominado do cambio) enviou á policía local a escoltar o recinto da Comandancia, a cal ó verse superada polos manifestantes acabou chamando ás UIP.

As dúas concentracións remataron con violencia por parte das forzas de represión, as cales utilizaron sen miramentos porrazos e armas de uso ilegal (tales como porras extensibles e sprais) para aturdir aos manifestantes. O resultado foi de, polo menos, once persoas feridas pola violencia policial.

Ante isto, a Marea Atlántica publicou un comunicado no que, según eles, esta represión foi un “fracaso colectivo” e que había que buscar “a luz” entre tanta “oscuridade”. Como comunistas, comprendemos que esta serie de eufemismos non son máis que unha mostra de oportunismo e marca máis que clara do reformismo, que máis aló de facer autocrítica, pisa o acelerador xustificando entre choros as cargas policiais que se deron nas mobilizacións. Ademáis, e como se dunha broma macabra se tratase, o comunicado expón literalmente que “non houbo vontade de dialogar”. Acaso ía algún orador ou dialogante entre os corpos de represión locales e nacionais? Cree a nova socialdemoracia que pode enganar aos traballadores co “diálogo” mentres envían á mesma policía que ten oito condenas do Tribunal de Estrasburgo por torturas nas súas cárceres?

Dende a Célula Aurora do PCOE en A Coruña, condenamos a represión que o pobo coruñés sufriu hoxe, solidarizámonos cos afectados e feridos, así como cos compoñentes do CSO, e denunciamos a Marea Atlántica como complice do fascismo que se agudiza cada día máis nas nosas vidas. Este Estado só pode ser superado se tódolos traballadores toman conciencia, organízanse e diríxense cara o único camiño que existe para a súa emancipación, a verdadeira liberación obreira: o socialismo. O único que podemos perder é as nosas cadeas.

NON Á REPRESIÓN FASCISTA

POLO SOCIALISMO

 

EL FASCISMO DE LA MAREA

Este no es el primer artículo que le dedicamos al oportunismo, a la cobarde socialdemocracia que subsiste a base de engaños a la clase trabajadora. Tampoco será el último. En este caso hablamos de lo ocurrido el miércoles 23, en el cual se desalojó el Centro Social Okupado A Insumisa (localizado en la antigua Comandancia de A Coruña) de forma ilegal. Como respuesta, se generaron dos concentraciones, una por la mañana y otra por la tarde, en solidaridad contra el desalojo de este espacio. En ambas, el Ayuntamiento de la Marea Atlántica (autodenominado del cambio) envió a la policía local a escoltar el recinto de la Comandancia, la cual al verse superada por manifestantes acabo llamando a las UIP.

Las dos concentraciones acabaron con una violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de represión, las cuales utilizaron sin miramientos porrazos y armas de uso ilegal (tales como porras extensibles y sprays) para aturdir a los manifestantes. El resultado fue de, al menos, once personas heridas por la violencia policial.

Ante esto, la Marea Atlántica publicó un comunicado en el que, según ellos, esta represión fue un “fracaso colectivo” y que había que buscar “la luz” entre tanta “oscuridad”. Como comunistas, comprendemos que esta serie de eufemismos no son más que una muestra de oportunismo y marca más que clara del reformismo, que más allá de hacer autocrítica, pisa el acelerador justificando entre lloros las cargas policiales que se han dado en las movilizaciones. Además, y como si de una broma macabra se tratase, el comunicado expone literalmente que “no hubo voluntad de dialogar”. ¿Acaso iba algún orador o dialogante entre los cuerpos de represión locales y nacionales? ¿Cree la nueva socialdemocracia que puede engañar a los trabajadores con “el diálogo” mientras envían a la misma policía que tiene ocho condenas del Tribunal de Estrasburgo por torturas en sus cárceles?

Desde la Célula Aurora del PCOE en A Coruña condenamos la represión que el pueblo coruñés ha sufrido hoy, nos solidarizamos con los afectados y heridos, así como con los componentes del CSO, y denunciamos a Marea Atlántica como cómplice del fascismo que se agudiza cada día más en nuestras vidas. Este Estado sólo puede ser superado si todos los trabajadores toman conciencia, se organizan y se dirigen hacia el único camino que existe para su emancipación, la verdadera liberación obrera: el socialismo. Lo único que podemos perder es nuestras cadenas.

NO A LA REPRESIÓN FASCISTA

POR EL SOCIALISMO

 

CÉLULA DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL EN A CORUÑA
Deja un comentario